منیزیم برای عملکرد صحیح بیش از 300 آنزیم ضروری است. منیزیم همچنین برای انتقال و فعالیت عصبی عضلانی، معدنی شدن استخوان و عملکرد هورمون پاراتیروئید ضروری است. پیریدوکسین در سنتز گامامینو بوتیریک اسید (GABA) در سیستم عصبی مرکزی (CNS) و در سنتز هموگلوبولین نقش دارد.