النیتین ترکیبی از گلوکونات منیزیم و گلیسروفسفات کلسیم است. منیزیم دومین کاتیون درون سلولی رایج در بدن انسان است و نقش اساسی در فیزیولوژی سلولی ایفا می کند. کلسیم عنصر معدنی اصلی در بدن انسان است، کلسیم استحکام و استحکام اسکلت و سختی دندان ها را تضمین می کند. به غیر از نقش فسفر در معدنی سازی استخوان، در بسیاری از عملکردهای ضروری به ویژه در متابولیسم سلولی شرکت می کند.