آدنوزیل کوبالامین (دی بنکوزید) و متیل کوبالامین اشکال اولیه ویتامین B12 در بدن انسان هستند و اشکال فعال متابولیکی مورد نیاز برای عملکرد آنزیم وابسته به B12 هستند. دینکوزید شکل اصلی در بافت های سلولی است.