چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران

حضور شرکت طب گستران سروش ایرانیان در چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران
۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مرکز همایشهای رازی تهران

فهرست