حضور دکتر نیکومرام و دکتر بیژنی روسای انجمن جامعه جراحان پلاستیک در غرفه ی طب گستران سروش ایرانیان.

شرکت طب گستران سروش ایرانیان در نمایشگاه بادی کانترینگ جراحی پلاستیک
۲۲ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷
هتل اسپینانس پلاس تهران

فهرست